1.1. Šių VšĮ Laimės akimirkos paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – reglamentuoti Saulės žybsnio paslaugų teikimą, juridinio asmens kodas 148418882, (toliau – „Įstaiga“), jos prekybos taškuose (toliau prekybos taškai vadinami „prekybos taškais“), Įstaigos valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.sauleszybsnis.lt (toliau tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.2. Pagrindinės Įstaigos teikiamos paslaugos apima stovyklos kelialapių, bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Įstaiga teikia ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).

1.3. Įstaigos Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Įstaigos dokumentais, taip pat Įstaigai taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Įstaigos teikiamomis Paslaugomis tiek Įstaigos interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Įstaigos pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Įstaigos pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Įstaiga ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė raštu.

1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Įstaigos Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Įstaiga turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.

1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Įstaigos Paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.

2.1. Asmenys įsigyjantys kelialapius, kartu sutinka ir su visomis jo naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems kelialapius. Asmenims nesilaikantiems kelialapių naudojimo sąlygų Įstaiga ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.

2.2. Įstaiga teikia Įstaigos turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Už specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus) taikomus informacijos pateikimo būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Įstaigą.

2.3. Kelialapiai gali būti parduodami prekybos taškuose, įskaitant ir interneto svetainę. Įstaiga visiems asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti kelialapius, todėl laisvas vietas kelialapių pirkimo momentu parenka automatinė sistema. Šis punktas neapriboja Įstaigos teisės paskirti vietas asmenims ne automatiniu būdu pagal specialius komercinius užsakymus / pasiūlymus arba kitais atvejais.

2.4.  Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Įstaiga turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti kelialapius naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Įstaiga informuoja atskirai. Asmenys užsiregistravę Įstaigos interneto svetainėje privalo laikytis Įstaigos nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant Įstaiga turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti.

2.5. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Įstaiga gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

2.6. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims rezervuoti bilietus. Informaciją apie bilietų rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Įstaigos interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą dėl informacijos suteikimo.

2.7. Įstaiga interneto svetainėje kelialapius įsigyjantiems/rezervuojantiems asmenims gali nustatyti užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti taikoma atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

2.8.  Įstaiga turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Įstaigos pasirinktu būdu.

2.9. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Įstaigos paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Įstaiga taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Įstaigos nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

2.10. Įstaiga neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Įstaigos kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

3.1. Įstaigos teisės ir pareigos:

3.1.1. Įstaiga privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.

3.1.2.  Įstaiga privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

3.1.3.  Įstaiga turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

3.1.4.  Įstaiga taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.

3.2. Asmenų teisės ir pareigos:

3.2.1. Asmenys privalo:

3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su  Įstaiga už Įstaigos teikiamas Paslaugas;

3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų  viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Įstaigos nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Įstaigos teisių ir teisėtų interesų;

3.2.1.4. teikiant Įstaigai duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.

3.2.2. Asmenys turi teisę:

3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Įstaigosnurodymų, naudotis visomis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis;

3.2.2.2. gauti iš Įstaigos viešai skelbiamą Įstaigos turimą informaciją;

3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

4.1. Asmenims, pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus, Įstaiga gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.

4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Įstaiga turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:

4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas;

4.2.2. panaikinti asmens užsakymą;

4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;

4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;

4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;

4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Įstaiga dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

5.1. Kelialapių įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.

5.2. Asmenys, prieš įsigydami kelialapius/paslaugas, privalo įvertinti visas renginio, į kurį yra įsigyjami bilietai, vykdymo aplinkybes: įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas. Taip pat susipažinti su visa jiems aktualia kelialapių/paslaugų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija.

5.3. Kelialapio rezervacinis mokestis grąžinamas tik ligos atveju ir pateikus gydytojo pažymą, nes kelialapių į renginį pardavimas yra susijęs su iš renginio gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymu, papildomų paslaugų užsakymu, renginio vietų išdėstymu ir pan. Grąžinamo mokesčio dydis:

– likus daugiau nei 14 dienų iki stovyklos pradžios grąžinama 80% stovyklos rezervacinio mokesčio, t.y. 80€;

– likus 14 dienų iki stovyklos pradžios grąžinamas 50% stovyklos rezervacinio mokesčio, t.y. 50€;

– likus 7 ir mažiau dienų iki stovyklos pradžios rezervacinis mokestis nėra grąžinamas.

5.4. Jei Saulės žybsnis atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus suteiktos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių atsiradusių nuostolių pašalinimą ir/ar pinigų grąžinimą.

5.4. Saulės žybsnis pasilieka teisę apie neįvyksiantį renginį ar pasikeitusią pinigų už bilietus grąžinimo tvarką pranešti jo pasirinktu būdu ar pateikiant visą informaciją Saulės žybsnio internetinėje svetainėje.

5.5. Jei už kelialapį, užsakymą ar paslaugą sumokėta nepilna suma, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Saulės žybsnis turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas ir/arba panaikinti užsakymą bei grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už kelialapį, užsakymą ar paslaugą sumokėta per daug, Saulės žybsnis remdamasis asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai asmuo Saulės žybsniui yra pateikęs savo banko sąskaitos rekvizitus, Saulės žybsnis turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukus jo prašymo.

5.6. Saulės žybsnis pažymi, jog asmenys, įsigiję kelialapius/paslaugas nuotoliniu būdu (t.y. Saulės žybsnio internetinėje svetainėje), neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

6.1. Saulės Žybsnio interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Saulės Žybsnio ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo nepažeisti Įstaigos teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Įstaigos reikalavimų.

6.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Saulės Žybsnio interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Įstaigos leidimo.

6.3. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Įstaigos interneto svetainėje ar kitoje Įstaigos viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

7.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, kelialapių ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti kelialapių, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Įstaigos papildomos informacijos.

7.2. Užsisakydami kelialapius interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško kelialapių ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra. Asmenims, besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:

7.2.1. be rašytinio Įstaigos sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;

7.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar talpinti Įstaigos interneto svetainėje;

7.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;

7.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;

7.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.

7.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Įstaiga negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.

7.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Įstaigai tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

8.1. Įstaiga neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Įstaiga aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.

8.2. Visi ginčai su Įstaiga sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.

8.3. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į rezervaciją